SAVE THE NATURE

Pomóż nam ocalić życie dzieci oraz

Błękitną planetę

Wspieraj nas już dziś

Aktualności

2016.03.15
Segregacja śmieci

     Recykling, ang. recycling. Jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

        Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

     Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

RYSUNEK ?????

       Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

        W skład systemu wchodzą elementy:

  • właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi,
  • rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części,
  • projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,
  • projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów,
  • projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione,
  • projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,
  • system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów,
  • edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,
  • logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych,
  • przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.
powrót

Dane kontaktowe

Fundacja Crossroads
ul. Piekary 8A/40
61-823 POZNAŃ
tel +48 791 085 827
kom. +48 000 000 000
adres: biuro@crossroadsfundacja.pl